תקנון להזמנות באמצעות אתר הבית

  1. כללי

1.1 . אתר האינטרנט הנו אתר האינטרנט הרשמי של מלון השרון )להלן: "המלון"(.

1.1 . כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד

משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו/או המלון.

1.1 . חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.1 . המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של המלון, כי למלון שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות המלון ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של המלון, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.

1.1 . המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודו או בשמו של המלון כבעל זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

  1. סיכונים ואחריות

2.1 . המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

2.2 . המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

2.3 . המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.

2.4 . המידע מוצג באתר כפי שהוא )" as is "( והמלון אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הנו עושה שימוש במידע.

2.5 . המלון עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. המלון לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי המלון והן על ידי צדדים שלישיים.

2.6 . המלון לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו )בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש( או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

2.7 . המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.

2.8 . המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

  1. הזמנת אירוח

3.1 . כללי

3.1.1 . המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים

ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

3.1.2 . הזמנת חדר במלון אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של המלון

בטלפון שמספרו 90-9525777 או באמצעות אתר זה.

3.1.3 . כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.

4.1 . פרטי רוכש השירותים

4.1.1 . בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.

4.1.2 . בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או

באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

4.1.3 . הזנת פרטי רכישה כוזבים הנה עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, למלון ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

4.1.4 . המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של המלון. המלון יהא רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהוא מציע למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.

5.1 . אופן ההזמנה

5.1.1 . המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר.

5.1.2 . בעת הזנת פרטי ההזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטי כרטיס אשראי, וזאת לצורך בטוחה בלבד.

5.1.3 . התשלום יתבצע במלואו עם היציאה מהמלון במזומן ו\או בכרטיס אשראי.

  1. תנאים הגבלות ומחירים

6.1 . המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ, בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת.

6.2 . הנחת אתר בגובה 8% חלה על המחירון הרשמי של המלון בלבד ("מחיר מיוחד למזמינים באתר") מחיר זה מוצג בדף תוצאות החיפוש  כ"המחיר המחוק"

6.3 . המחירים המוצגים באתר (בכל דפי האתר- כולל בבאנרים פרסומיים) הינם לאחר הנחה (לאחר הנחת אתר/הנחה במסגרת מבצע) לזוג ללילה ומתייחסים לחדר  הזול ביותר בבסיס האירוח הנמוך ביותר (לינה בלבד- Room Only) אלא אם צוין אחרת.

6.4 . מבצעים וחבילות מיוחדות המוצגות באתר הינם לאחר הנחה – ללא כפל מבצעים והנחות – למען הסר ספק, לא תחול הנחה נוספת (הנחת אתר בגובה 8% ) בנוסף על חבילות ומבצעים באתר

6.5 . הזמנות במסגרת קוד הטבה ("Promo code") כוללות הנחה מיוחדת – המחירים המוצגים הם לאחר הנחה זו – ללא כפל מבצעים והטבות – למען הסר ספק, לא תחול הנחה נוספת (הנחת אתר בגובה 8% ) בנוסף על הזמנות במסגרת קוד הטבה ("Promo code")

6.6 . המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.

6.7 . המלון רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש

למשתמש. המלון יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

6.8 . המלון רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר לכך.

6.9 . מספר המקומות במלון מוגבל וביצוע הזמנת חדר הנו על בסיס מקום פנוי בלבד

6.10 . קבלת ופינוי חדרים:

6.10.1 . קבלת חדרים: החל משעה 15:00

. 6.10.2 . פינוי חדרים: בימי חול עד השעה 11:00, ובשבת או חג עד השעה 16:00

6.10.3 . הגעה ו/או פינוי לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.

6.11 . תינוקות וילדים:

6.11.1 . הגדרות:

"תינוק" מי שגילו עד שנתיים. –

"ילד" מי שגילו עד 12 שנים. –

6.12. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 12 , יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 25 בלבד.

6.12.2 .הזמנת חדרים ואירוח במלון השרון הרצליה הינו למבוגרים מעל גיל 25.

6.12.2 . על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

6.12.3 . המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט באתר מטבעו עלולות להיות תקלות

טכניות.

7 . ט.ל.ח.

  1. ביטול הזמנה

8.1 . בעונות רגילות הזמנה שתתבטל עד 48 שעות לפני תאריך ההזמנה לא תחויב בדמי ביטול,לאחר מועד זה תחויב ב-25% מערך ההזמנה כולה . אי הופעה תחויב במלוא סכום ההזמנה

8.2. בעונות שיא: יולי אוגוסט וחגי ישראל, אורח שיבטל את הזמנתו 14 יום מרגע ביצוע ההזמנה ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימי עבודה עד למימוש החופשה , יחוייב בדמי ביטול ע"ס 5% מערך ההזמנה כולה או 100 ש"ח – הנמוך מביניהם. ביטול שיתבצע 7 ימים ומטה טרם מועד החופשה יחוייב בדמי ביטול של 50% מערך ההזמנה כולה. אי הופעה תחויב במלוא סכום ההזמנה.

דמי הביטול החלים על ההזמנה , הנם עבור כל החדרים המבוטלים במסגרת ההזמנה .

9.מתחם הבריכה החיצונית והספא הבריכה החיצונית הינה בריכת מי ים. בריכת פעוטות מים רגילים. רחצת ילדים עד גיל 12 בפיקוח מבוגר בלבד ועל אחריות האורחים.

מתחם הספא בריכה מחוממת , סאונה רטובה ויבשה, חדר כושר, חדרי טיפולים הכניסה –מגיל 16 הנכם מתבקשים להקפיד על שמירת ההוראות והנהלים במתחם הבריכה והספא.

10.הוראות שונות

10.1 הבאת בעלי חיים לנופש אינה אפשרית

10.2 אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת המלון מראש. הבאת אורחים למתחם המלון / הבריכה בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.

10.3 אין להוציא ציוד מחדרי האירוח ו/או ממסעדת המלון. יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ לאתר הנופש.

10.4 אין לעשן בתחום המלון הן בשטחים הציבוריים והן בחדרים

10.5 המשתמש מתחייב להותיר את החדר נקי ובלא נזק, עם עזיבתו את המקום.

11 שמירת המקום

11.1 המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו/או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו.

11.2 המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

12. מדיניות פרטיות:

12.1 האמור בתקנון זה בכל הקשור לאבטחת מידע ושמירה על פרטיות אינו בא לגרוע מכל הסכם אחר ו/או התחייבות אחרת שבינך ובין המלון, לרבות האמור במדיניות הפרטיות של המלון המופיעה באתר המלון.

Search this website
סגירת תפריט
הזמן עכשיו